ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HRDI Thailand

bg_10.jpg

ศาสตร์ลัดแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการ ปี 2016 เพื่อนำองค์กรสู่ธุรกิจแห่งโลกสากล

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“ปัจจุบันและอนาคต โลกจะแข่งขันกันด้วยทรัพยากรทางปัญญาของบุคคล”

bg_10.jpg

องค์กรต้องปรับกลยุทธ์เพื่อการได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

"องค์กรต้องค้นหา อนาคตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อวางแผนป้องกันและการคาดคะเนสู่อนาคต"

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ควบคู่ ไปกับ การพัฒนาระบบงาน

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ( HPO) “คุณภาพของคน คือ คุณภาพของงาน”

bg_10.jpg

HRDI Thailand

การพัฒนาคุณภาพคน ที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ

โดยพัฒนาศักยภาพทางความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรม ทำได้จริง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร และสร้างผู้นำแห่งยุค AEC

นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน

 • Public Training
 • In-House Training

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษากรณีสหพันธรัฐรัสเซีย  ระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2558

หลักการและเหตุผล

ความเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กระบวนการปฏิสังสรรค์ (Interaction) โดยอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงบุคคลอื่นที่อยู่คนละสถานที่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้โดยง่ายดาย จึงมีประโยชน์และคุณค่าที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้นำประเทศ การบริหารและการปกครองประเทศเศรษฐกิจ รวมทั้ง ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอ่านต่อ

In-house-Training-1In-House Training

“สร้างคุณภาพคนเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

นวัตกรรมทางความคิดของผู้นำยุด AEC การคิดแบบต่าง ๆ และการบูรณาการทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ

การคิดแบบการคาดคะเนสู่อนาคต (Foresight) การบริหารองค์กร ที่มีประสิทธิผลสูง (HPO)

อ่านต่อ

บรรยากาศการอบรม

In-House Training

หลักสูตรของเอกชน
องค์กรเอกชน ที่จัดอบรม
หลักสูตรราชการ
องค์กรภาครัฐที่จัดอบรม

วิทยากร

ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D
ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D- ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รศ.ดร. สุพจน์  บุญวิเศษ
รศ.ดร. สุพจน์ บุญวิเศษ- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI),เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหารโรงแรม
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
ดร.นพดล ทัดระเบียบ
ดร.นพดล ทัดระเบียบ- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์- กรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นิทัศน์  เยี่ยมรักชาติ
อาจารย์นิทัศน์ เยี่ยมรักชาติ- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน
อาจารย์วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่- ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและการตลาด ,ที่ปรึกษาการวางแผนระบบภาษี
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(Happy workplace)ในองค์กรยุคใหม่
อาจารย์อภิชัย เกรียงเม็งโคตร
อาจารย์อภิชัย เกรียงเม็งโคตร- ผู้เชี่ยวชาญด้าน TeamWork
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อจ.สุวลักษณ์ เนาวรัตน์
อจ.สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
กุมภาพันธ์ 2016
พฤ อา
« ก.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29