ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HRDI Thailand

bg_10.jpg

ศาสตร์ลัดแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการ ปี 2016 เพื่อนำองค์กรสู่ธุรกิจแห่งโลกสากล

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“ปัจจุบันและอนาคต โลกจะแข่งขันกันด้วยทรัพยากรทางปัญญาของบุคคล”

bg_10.jpg

องค์กรต้องปรับกลยุทธ์เพื่อการได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

"องค์กรต้องค้นหา อนาคตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อวางแผนป้องกันและการคาดคะเนสู่อนาคต"

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ควบคู่ ไปกับ การพัฒนาระบบงาน

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ( HPO) “คุณภาพของคน คือ คุณภาพของงาน”

bg_10.jpg

HRDI Thailand

การพัฒนาคุณภาพคน ที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ

โดยพัฒนาศักยภาพทางความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรม ทำได้จริง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร และสร้างผู้นำแห่งยุค AEC

นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน

 • Public Training
 • In-House Training

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศาสตร์ลัดแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร ปี 2016

เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่ธุรกิจแห่งโลกสากล

“ปัจจุบันและอนาคต โลกจะแข่งขันกันด้วยศักยภาพทางความคิดของบุคคล”

       ยุคแห่งการแข่งขันธุรกิจแบบเสรีและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนืองๆทั่วโลก  องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  เพื่อการอยู่รอดและได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  โดยองค์กรจะต้องค้นหาอนาคตที่ดีที่สุด  แล้วสร้างมันขึ้นมา  เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน  อาทิ  เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ  ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้น  องค์กรจึงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับระบบงาน เพราะ  ทรัพยากรทางปัญญาของมนุษย์ (Intellectual Capital) เป็นศักยภาพที่สามรถดึงออกมาใช้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การรังสรรค์นวัตกรรมทางความคิดลงสู่การกระทำ (Innovative to Innovation) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยสามารถคาดคะเนแห่งอนาคต (Foresight) เพื่อการวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน อันจะเป็นแรงผลักดันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าซึ่งส่งผลไปสู่การได้เปรียบในเชิงแข่งกับธุรกิจสากล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จึงขอเสนอหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยเป็นหลักสูตร Original ของสถาบันฯ ทีสามารถสร้างและพัฒนาคนให้เป็น People Excellence day for Organizations to the futureให้กับองค์ สังคมและเทศชาติและโลกโดยรวม คือเป็น คนเก่ง คนดี มีจิตสำนึกร่วม มีความรู้สึกผูกพันและภักดีต่อองค์กร  ส่วนหลักสูตร People Excellence to Great leader   สำหรับผู้บริหาร/ผู้นำ  โดยพัฒนา คุณภาพการเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำต้นแบบ ซึ่งเป็นสาตร์ลัดแห่งการเหนี่ยวนำที่ยิ่งใหญ่กว่าการจูงใจเพื่อให้คนทำงานบนข้อจำกัด  จากสภาวะความมแตกต่างที่หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม เพศ วัย ((Generation) ฯลฯ โดยสร้างความมีส่วนร่วมและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อสร้างโอกาสในนำตน นำคนและนำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่เพิ่มขึ้นมากว่าเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบลักษณะองค์รวม ตามหลักธรรมชาติเชิงบูรณาการ (Integrations) ที่ทีมงานได้ประยุกต์จากปรัชญาตะวันออกผสมผสานปรัชญาตะวันตกจากนามธรรมสู่รูปธรรมและ สู่ความเป็นสากลหรือเรียกว่า Cosmic Conscious คือพัฒนาจิตสำนึกสากลเพื่อให้เกิดปัญญาสากลและเป็นที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับชีวิต ปรับวิธีการทำงานพัฒนาสู่โลกแห่งสากลให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็น Original ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 14 ปี  และได้รับการตอบรับจากองค์กรภาครัฐ/ เอกชนมากมาย เพราะสามารถชี้ชัดวัดได้ด้วย Competency โดยจากการวิจัยหลักการบริหารทรัพยามนุษย์ พบว่า “ แม้มีเครื่องมือดีเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้ามนุษย์ไม่ได้ทำงานด้วยหัวใจที่เต็มร้อยงานนั้นก็ไม่สามารถมีประสิทธิภาพ” ฉะนั้นหลักสูตรการพัฒนาคนของสถาบันฯจึงสามารถตอบโจทย์การปรับแนวคิด พลิกชีวิต เปลียนพฤติกรรม ทำได้จริง เพราะ ผลลัพท์คุณภาพของงานอยู่ที่คุณภาพของคน นอกจากนี้ทางสถาบันฯได้จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการตาม Training Road Map ปี 2016 ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรโดยวิทยากรทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการตรง จากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง ตาม www. hrdi-thailand.com

Road Maps 2016 เราผสมผสานให้กระชับกับเวลาและประหยัดค่าใช่จ่ายขององค์กร ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้อ่านต่อ

In-house-Training-1In-House Training

“สร้างคุณภาพคนเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

นวัตกรรมทางความคิดของผู้นำยุด AEC การคิดแบบต่าง ๆ และการบูรณาการทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ

การคิดแบบการคาดคะเนสู่อนาคต (Foresight) การบริหารองค์กร ที่มีประสิทธิผลสูง (HPO)

อ่านต่อ

บรรยากาศการอบรม

In-House Training

หลักสูตรของเอกชน
องค์กรเอกชน ที่จัดอบรม
หลักสูตรราชการ
องค์กรภาครัฐที่จัดอบรม

วิทยากร

ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D
ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D- ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รศ.ดร. สุพจน์  บุญวิเศษ
รศ.ดร. สุพจน์ บุญวิเศษ- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI),เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหารโรงแรม
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
ดร.นพดล ทัดระเบียบ
ดร.นพดล ทัดระเบียบ- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์- กรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นิทัศน์  เยี่ยมรักชาติ
อาจารย์นิทัศน์ เยี่ยมรักชาติ- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน
อาจารย์วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่- ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและการตลาด ,ที่ปรึกษาการวางแผนระบบภาษี
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(Happy workplace)ในองค์กรยุคใหม่
อาจารย์อภิชัย เกรียงเม็งโคตร
อาจารย์อภิชัย เกรียงเม็งโคตร- ผู้เชี่ยวชาญด้าน TeamWork
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อจ.สุวลักษณ์ เนาวรัตน์
อจ.สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
พฤศจิกายน 2017
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930