ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HDRI Thailand

bg_10.jpg

ปัจจุบันและอนาคต โลกจะแข่งขันกันด้วยศักยภาพทางความคิดของบุคคล

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

ยุคแห่งการแข่งขันธุรกิจแบบเสรีและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก

องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อการอยู่รอดและ ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

โดยองค์กรจะต้องค้นหาอนาคตที่ดีที่สุด แล้วสร้างมันขึ้นมา

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

องค์กรจึงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับระบบงาน

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

HRDI Thailand

ทรัพยากรทางปัญญาของมนุษย์

โดยกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นศักยภาพที่สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

 • In-House Training
 • Public Training

In-house-Training-1In-House Training

Creativity Center ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดบวก Creative Thinking คิดเป็นระบบ คิดตัดสินใจ เครื่องมือคิดของผู้นำ สถาบันฝึกอบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์ จัดสัมมนาในองค์ In-House Trining Seminar

อ่านต่อ

public-training-1Public Training

ให้การอบรมโดยผู้สอนที่ส่งมอบการอบรมตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีที่มีประสิทธิผลในการทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้มีความแตกต่างกันจากหลักสูตรเบื้องต้นเช่นการแนะนำมาตรฐานหนึ่งวันจนถึงหลักสูตรที่ต้องการเวลาในการเรีัยนรู้ทั้งสัปดาห์  รวมถึงหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ( IRCA)

อ่านต่อ

บรรยากาศการอบรม

In-House Training

หลักสูตรของเอกชน
องค์กรเอกชน ที่จัดอบรม
หลักสูตรราชการ
องค์กรภาครัฐที่จัดอบรม

วิทยากร

ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D
ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D- ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รศ.ดร. สุพจน์  บุญวิเศษ
รศ.ดร. สุพจน์ บุญวิเศษ- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI),เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหารโรงแรม
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์- กรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นิทัศน์  เยี่ยมรักชาติ
อาจารย์นิทัศน์ เยี่ยมรักชาติ- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์นายวชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน
อาจารย์นายวชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่- ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและการตลาด ,ที่ปรึกษาการวางแผนระบบภาษี
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(Happy workplace)ในองค์กรยุคใหม่
อาจารย์วรพจน์  พันธุศาสตร์
อาจารย์วรพจน์ พันธุศาสตร์- ผู้เชี่ยวชาญด้าน TeamWork